คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่งเรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

รายงานผลกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน บ้านหนองโค้ง

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

………………………………………………….

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบล และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                 ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบล และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

4. การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด

5. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด

6. การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรับโอนหรือให้โอนและกำหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคำสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดให้ความเห็นชอบ และออกคำสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 15 วัน นับแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดให้ความเห็นชอบ

7. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

          – นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำการแทนโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล

          – เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น ระบุให้เป็นอำนาจปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะมอบอำนาจหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น มิได้กำหนดเป็นเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

          – กรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนได้

          – กรณีที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควรรักษาการในตำแหน่งนั้น

9. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงานเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งแต่ละประเภท

11. จัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

13. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะทำให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2563

                 (นายสวาท  คำสระคู)

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

การลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง  ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจบุคลากรในสังกัด โดยได้ประเมินจากพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ในด้านการบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งแบบประเมินได้สอบถามความคิดเห็นในแง่มุม ต่างๆในการทำงานประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างานค่าตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร ความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมการฝึกอบรมตามสายงานจาก การประเมินดังกล่าว จึงนำผลการประเมินมาสร้างแรงจูงใจและการลงโทษให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. มีการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการทำงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2. มีการมอบของรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นที่ไม่เคยลา

3. มีการมอบเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเจ็บป่วย และกรณีประสบภัยต่าง ๆ

4. มีการมอบเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร ของพนักงานเสียชีวิต

การลงโทษ

1. มีการว่ากล่าว การตักเตือนด้วยวาจา

2. มีการบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

3. มอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติ เนื่องจากกระทำความผิด

4. มีการสั่งลงโทษกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ดังนั้น จึงขอให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

 

(นายสวาท  คำสระคู)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 1 บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง