ข้อมูลทั่วไป

 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านยางเครือ หมู่ที่ 2 ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 55 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลต่างๆ ดังนี้
  • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลหัวโทนและตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลหัวช้างและตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
   ตำบลเมืองทุ่ง มีเนื้อที่ 28.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,863 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ


โดยทั่วไปของตำบลเมืองทุ่ง เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาปี และทำการเกษตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย-ดินเหนียวปนทราย มีลำห้วยหินลาดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ และมีห้วย หนอง ตามธรรมชาติอยู่ทั้งตำบล

ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปของตำบลเมืองทุ่ง มีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออก เป็น 3 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-มกราคม


ลักษณะของดิน
ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย-ดินเหนียวปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติต่ำ ดินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี

ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีลำห้วยหินลาดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ และมีห้วย หนองน้ำ ตามธรรมชาติอยู่ทั้งตำบล

ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณะประโยชน์

เขตการปกครอง
ตำบลเมืองทุ่ง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
– หมู่ที่ 1 บ้านหนองควายอีน้อย
– หมู่ที่ 2 บ้านยางเครือ
– หมู่ที่ 3 บ้านหนองโค้ง
– หมู่ที่ 4 บ้านด่านน้อย
– หมู่ที่ 5 บ้านหนองสิม
– หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันมูล
– หมู่ที่ 7 บ้านดงเมือง
– หมู่ที่ 8 บ้านยางสวรรค์

จำนวนประชากร

การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
  1. โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย
  2. โรงเรียนบ้านมหิงษาราม
  3. โรงเรียนห้วยหินลาด
  4. โรงเรียนเมืองอารัมย์
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง ได้แก่
  1. โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเครือ
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง
   • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเมืองทุ่ง (กศน.ตำบลเมืองทุ่ง) 1 แห่ง
   • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์บ้านยางเครือ 1 แห่ง