ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

>>>>>ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร
– ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)

info.dla.go.th/
– e-plan
e-plan.dla.go.th/
– ระบบบัญชี e-lass
www.laas.go.th/
– ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
ele.dla.go.th/
– ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
203.151.233.193/hr/index.jsp

>>>>>ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
– คู่มือการปฏิบัติงาน

>>>>ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.เมืองทุ่ง

สมรรถนะหลัก
>>>>>ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
– ทะเบียนประวัติข้าราชการ
– ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง

>>>>>ระบบสารสนเทศที่สามารถ share
แบบฟรอมขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์ม-ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

>>>>>สารสนเทศความต้องการของผู้รับบริการ
-รับเรื่องร้องเรียน/ความพึงพอใจ

>>>>>ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ความรู้ภายในองค์กร

>>>>>ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน