กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานด้าน

1 งานบริหารการศึกษา

– งานบริหารงานวิชาการ
– งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
– งานบริหารและควบคุมงบประมาณและพัสดุทางการศึกษา
– งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

– งานประสานสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ด้านงบประมาณ
อุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)
– งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
– งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
– งานส่งเสริม รักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
– งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  1. นายวิระพันธ์ อ่านไมล์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  2. นางสาววรชิต อุปปะ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
  3. นางสุภาพร แสวง ครูผู้ดูแลเด็ก
  4. นางสาววรรณา แสนคำ ผู้ดูแลเด็ก
  5. นางชนัฐกานต์ สอนวงค์ ผู้ดูแลเด็ก
  6. นายพิชิต อังคนิช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ