ประเมิน ITA

 1. อมูลพื้นฐาน
  1.1 โครงสร้างองค์กร
  1.2 ข้อมูลผู้บริหาร
  1.3 อำนาจหน้าที่
  1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  1.5 ข้อมูลการติดต่อ
  1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  2.2 ข่าวสารกิจกรรมของหน่วย
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  3.1 Q&A คำถามที่พบบ่อย
  3.2 Social Network /FaceboooK
 4. การดำเนินงาน
  4.1 แผนดำเนินงานประจำปี
  4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  4.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 5. การปฏิบัติงาน
  5.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 6. การให้บริการ
  6.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  – สถิติการรับเงินอุดหนุน
  สถิติการจัดเก็บขยะ
  สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์
  6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  6.4 E–Service
 7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  7.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  7.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  7.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
  รายงานการรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
 8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 9. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  9.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  10.1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  10.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  FacebooK
  Website
  10.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  11.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  11.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  12.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  13.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 14. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  14.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  15.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  15.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  15.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  16.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  16.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน