วิสัยทัศน/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง มีความรู้สู่คุณธรรม ชิวิตปลอดภัยจากโรคและสาธารณภัยต่างๆ

พันธกิจ

  • พัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  • ส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • เสริมสร้างด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต