สำนักปลัด

สำนักปลัด รับผิดชอบงานด้าน

1. ด้านงานบริหารงานทั่วไป

– งานสารบรรณ
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานเกี่ยวกับรัฐพิธี ราชพิธี และงานพิธีการต่างๆ
– งานกิจการสภาและเลขานุการ
– งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
– งานดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัยสถานที่ราชการ

2 ด้านงานนโยบายและแผน

– งานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
– งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบายในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ
– งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการ
– งานระบบสารสนเทศ วางแผนงาน และประเมินผลงานตามแผน

3 ด้านงานบริหารงานบุคคล

– งานโครงสร้างอัตรากำลัง
– งานสวัสดิการของบุคลากร
– งานพัฒนาบุคลกร
– งานการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
– งานเลื่อนขั้นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

4 งานนิติการ

– งานกฎหมายคดีแพ่ง อาญา และนิติกรรม
– งานวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
– งานข้อบัญญัติ อบต. ระเบียบ ข้อบังคับ
– งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

5 งานสวัสดิการสังคม

– งานส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาอาชีพชุมชน
– งานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
– งานด้านการพัฒนาและการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ
– งานกู้ชีพ กู้ภัย และศูนย์ อปพร.
– งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

7 งานการเกษตร

– งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
– งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
– งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืชและสัตว์
– งานป้องกันและรักษาโรคศัตรูพืช

8 งานสาธารณสุข

– งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
– งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
– งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
– งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม