กองช่าง

กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน

1. งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร

 • งานด้านโยธา การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและการบำรุงรักษาด้านช่างโยธา
 • งานธุรกิจพลังงาน

2. งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง

 • งานไฟฟ้าสาธารณะและสาธารณูปการ
 • งานด้านการวางผังเมือง ควบคุมทางผังเมือง
 • งานการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ

บุคลากร ประจำกองช่าง

 1. นายปรีชา คำนวนดี ผอ.กองช่าง
 2. นายปัญญาพล ยิ่งเจริญ นายช่างโยธา
 3. นางสาวดารณี ศรีประสาน ผช.จพง.ธุรการ
 4. นายรัณญปกร คำสมศรี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 5. นายเกรียงศักดิ์ อาจพรม คนงานทั่วไป