กองคลัง

กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน


1 งานการเงินและบัญชี

 • งานการเงินและบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งานจัดทำฏีกา เก็บรักษาเงิน

2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 • งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี
 • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บรายได้
 • งานจดทะเบียนพาณิชย์
 • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต
 • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 • งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ/ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์
 • งานพัสดุ ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานจัดทำระบบฐานข้อมูล

รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

 1. นายเวชยันต์ อารีเอื้อ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
 2. นางสาวไพรินทร์ วรรณี หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 3. นางสาวทัศนีย์ จันทรศรี นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 4. นางสาวกรรณิกา พรรณเจริญ นักวิชาการพัสดุ
 5. นางสาวโชคมณี ศรีหัวโทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 6. นายปรีดา บุดดาวัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 7. นายชนิตร์ บุดดาวัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 8. นางสาวขนิษฐา ผาธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 9. นายปิยภูมิ ชมภูไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ