ฐานข้อมูลคนพิการ ปีงบประมาณ 2564

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน

สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน อบต.เมืองทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่งได้มีสนามกีฬา ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทุกหมู่บ้าน..

สนามกีฬาหมู่ที่ 1

สนามกีฬา หมู่ที่ 2

สนามกีฬา หมู่ที่ 3

สนามกีฬาหมู่ที่ 4

สนามกีฬาหมู่ที่ 5

สนามกีฬาหมู่ที่ 6

สนามกีฬาหมู่ที่ 7

สนามกีฬาหมู่ที่ 8

แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ-การดำเนินการทางวินัยของพนักงาน อบต

แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-คุณธรรม จริยธรรม