ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย บ้านยางเครือ หมู่ 2 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมยกย่องเกียรติและเชิญชูคุณความดี บุคคลดีเด่น บุคคลตัวอย่าง เนื่องในโอกาส วันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2564

อบต.เมืองทุ่ง จัดกิจกรรมยกย่องเกี่ยรติและเชิญชูคุณความดี บุคคลดีเด่น บุคคลตัวอย่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

บุคคลดีเด่นด้านสตรีดีเด่น คือ นางคำปน เพียรสองชั้น

ด้านประพฤติปฏิบัติตน คุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์

1. นายนิคม หงษ์สระคู

2. นายสมเกียรติ บุญชาย

3. นางสาวสุภาพ ศรีภูงา

ด้านสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม

1. นางมาลัยศรี วังโน

2. นางสิริสุุข สีดามา

3. นางบุญเลิศ คำสระคู

ด้านสนับสนุนบุคคลภายนอกในการยกย่องบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม

1. นางนันทพร นามจันทร์

2. นายปรีดา บุดดาวัน

ด้านบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง 1. นายนันธกริช ศรีหินกอง

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.เมืองทุ่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเมืองทุ่งประกอบด้วย นางจันทร์ฉาย น้อยห้างหว้า ท้องถิ่นอำเภอ สุวรรณภูมิ นางสาวประไพ สังฆะมณี ปศุสัตว์อำเภอฯ นายนัทธกริช ศรีหินกอง ปลัด อบต.เมืองทุ่ง นางวลัยลักษณ์ ชินโน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เมืองทุ่งและคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ลัมปีสกิน

นายก อบต.เมืองทุ่ง ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัส โควิด19

นายกสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง นำทีมคณะ เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองทุ่ง ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19 ณ บ้านยางสรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองทุ่ง หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อบต.เมืองทุ่ง

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด ลัมปีสกิน

นายสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง มอบหมายให้นายประจวบ บุตรดาวัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง และนางวลัยลักษณ์ ชินโน หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชนในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด ลัมปี สกิน ในสัตว์เลี้ยง โค-กระบือ อบต.เมืองทุ่ง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ