กิจกรรมโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนในตำบลเมืองทุ่ง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบพื้นที่หนองจอก ม.1 บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ

ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

เรื่อง : การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่งเรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

รายงานผลกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน บ้านหนองโค้ง

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี งบประมาณ 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2563

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2563