นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักฤษฏีใหม่ ประยุคสู่โคกหนองนาโมเดล

นายสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักฤษฏีใหม่ ประยุคสู่โคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายก อบต.เมืองทุ่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน ม.1

นายสวาท คำสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองควายอีน้อย ที่เสียหาย หลังจากได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ซึ่งได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน แล้ว

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำตำบลเมืองทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถสืบถอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำตำบล

ทอผ้าไหม นางสาวปราง เชื้อสระคู สถานที่ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 6

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนมนางเล็บ นายสุพจ บุญด้วง หมู่ที่ 5

อบต.เมืองทุ่งออกรับซื้อขยะ

เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองทุ่ง ออกรับซื้อขยะในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบเมืองทุ่ง ตามโครงการกองทุนการคัดแยกขยะ สะสมเงิน คุ้มครองสุขภาพตำบลเมืองทุ่ง