โครงการฝึกอบรม การปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม การปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการบุคลากร และประชาชนในตำบลเมืองทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดป่ายางเครือ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด