หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

คำอธิบาย: k

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

…………………………………………………………………

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.  2560  โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้อง กับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้ดำเนินการได้ 5 วิธี ดังนี้

  • การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล

(2) การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล

(3) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือแต่งตั้งพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา

(4) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น

(5) การคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นและประเภทบริหาร ท้องถิ่น หรือสายงานการบริหารสถานศึกษา

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแล ะแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.อบต.กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายสวาท  คำสระคู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง