องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

ประกาศ…. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

10 กันยายน 2020

ประกาศ….การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม และเมื่อ สถ.ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิทันที…(ภายในเดือน กันยายน 2563)จึ งประกาศมาเพื่อทราบ…

Last modified: 10 กันยายน 2020

Comments are closed.