องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

9 กันยายน 2020

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วย

เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน(ดร.02)

3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)

7.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

8.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรทอเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่1 และผุ้รับรองคนที่2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 02 651 6534

Last modified: 9 กันยายน 2020

Comments are closed.