องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านยางเครือ หมู่ที่ 2 ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 55 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับ          ตำบลต่างๆ ดังนี้

– ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลหัวโทนและตำบลห้วยหินลาด                                         อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

– ทิศใต้           มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

– ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลหัวช้างและตำบลบ่อพันขัน                                   อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

– ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปของตำบลเมืองทุ่ง เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาปี และทำการเกษตร สภาพดินเป็น         ดินร่วนปนทราย-ดินเหนียวปนทราย มีลำห้วยหินลาดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ และมีห้วย หนอง ตามธรรมชาติ       อยู่ทั้งตำบล

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

โดยทั่วไปของตำบลเมืองทุ่ง มีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็น             ในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออก เป็น 3 ฤดู คือ

 1. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
 2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
 3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-มกราคม

          1.4 ลักษณะของดิน

ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย-ดินเหนียวปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติต่ำ                ดินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีลำห้วยหินลาดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ และมีห้วย หนองน้ำ ตามธรรมชาติอยู่ทั้งตำบล

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณะประโยชน์

 1. ด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

ตำบลเมืองทุ่ง ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

– หมู่ที่  1  บ้านหนองควายอีน้อย                      – หมู่ที่  2  บ้านยางเครือ

– หมู่ที่  3  บ้านหนองโค้ง                               – หมู่ที่  4  บ้านด่านน้อย

– หมู่ที่  5  บ้านหนองสิม                                – หมู่ที่  6  บ้านหนองพันมูล

– หมู่ที่  7  บ้านดงเมือง                                 – หมู่ที่  8  บ้านยางสวรรค์

          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 8 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน

 1. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,165 คน แยกเป็นชาย 2,624 คน หญิง 2,541 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 180 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559)

หมู่ที่ บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1

2

3

4

5

6

7

8

บ้านหนองควายอีน้อย

บ้านยางเครือ

บ้านหนองโค้ง

บ้านด่านน้อย

หนองสิม

บ้านหนองพันมูล

บ้านดงเมือง

บ้านยางสวรรค์

470

356

234

121

431

260

437

315

460

344

242

126

386

232

443

308

930

700

476

247

817

492

880

623

222

158

138

64

187

127

227

150

 
รวม
2,624 2,541 5,165 1,273  

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35-55 ปี

 1. สภาพทางสังคม

         4.1 การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย
 2. โรงเรียนบ้านมหิงษาราม
 3. โรงเรียนห้วยหินลาด
 4. โรงเรียนเมืองอารัมย์

– โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเครือ
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง

– ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเมืองทุ่ง 1 แห่ง

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

– ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง

– มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์บ้านยางเครือ 1 แห่ง

– อินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง

4.2 สาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทุ่ง 1 แห่ง

– อสม. เขตให้บริการสถานีอนามัยตำบลเมืองทุ่ง 135 คน

– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

– กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต. เมืองทุ่ง 1 แห่ง

4.3 อาชญากรรม

4.3 ยาเสพติด

4.4 การสังคมสงเคราะห์

– ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           จำนวน  690  คน

– ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ             จำนวน  120  คน

– ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์    จำนวน    18  คน

5.ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยการจราจรทางบก มีเส้นทางคมนาคมที่ผ่านตำบลเมืองทุ่ง ดังนี้

– ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 สายสุวรรณภูมิ-ยโสธร ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

– ทางหลวงชนบท หมายเลข รอ 3022 สายบ้านยางเครือ-อำเภอพนมไพร ระยะทางประมาณ           30 กิโลเมตร

– ทางหลวงชนบท หมายเลข รอ 3013 สายบ้านหนองโค้ง-อำเภออาจสามารถ ระยะทางประมาณ                29 กิโลเมตร

          5.2 การไฟฟ้า

– มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. จำนวน 8 หมู่บ้าน

– ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 1,273 ครัวเรือน

          5.3 การประปา

– หมู่บ้านที่มีระบบประปาใช้ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 8

– หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาใช้ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6

          5.4 โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 7 กิโลเมตร


6.ระบบเศรษฐกิจ

          6.1 การเกษตร

ตำบลเมืองทุ่ง มีการทำการเกษตร เช่น ทำนาปี

          6.2 การประมง

ตำบลเมืองทุ่ง มีการทำการประมงสำหรับบริโภค-อุปโภคในครัวเรือน

          6.3 การปศุสัตว์

ตำบลเมืองทุ่ง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ เป็ด ไก่ สุกร ฯลฯ ในทุกหมู่บ้าน

          6.4 การบริการ

– โรงแรม/รีสอร์ท                        1  แห่ง

– ปั๊มน้ำมันแบบหัวฉีด                   3  แห่ง

– โรงสีข้าว                              11  แห่ง

– ร้านค้า                                53  แห่ง

– ร้านขายต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ         2  แห่ง

– ร้านค้าชุมชน                           3  แห่ง

– ร้านซ่อมรถยนต์-จักรยานยนต์        3  แห่ง

– ร้านลับเลื่อย                           1  แห่ง

– ร้านตัดเสื้อผ้า                          1  แห่ง

– ร้านรับซื้อของเก่า                      2  แห่ง

– ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                  2  แห่ง

– โรงงานอบขนม                         1  แห่ง

          6.5 การท่องเที่ยว

– วัดพระเจ้าใหญ่บ้านยางเครือ หมู่ที่ 2

– วัดกู่อารัมย์ บ้านดงเมือง หมู่ที่ 7

          6.6 อุตสาหกรรม

ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

– กลุ่มอาชีพ                           12  กลุ่ม

– กลุ่มออมทรัพย์                       8  กลุ่ม

– กลุ่มอื่นๆ                              39  กลุ่ม

          6.8 แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว          ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง


 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 8 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1

2

3

4

5

6

7

8

บ้านหนองควายอีน้อย

บ้านยางเครือ

บ้านหนองโค้ง

บ้านด่านน้อย

หนองสิม

บ้านหนองพันมูล

บ้านดงเมือง

บ้านยางสวรรค์

470

356

234

121

431

260

437

315

460

344

242

126

386

232

443

308

930

700

476

247

817

492

880

623

222

158

138

64

187

127

227

150

 
รวม
2,624 2,541 5,165 1,273  

         7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว          ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผัก ฯลฯ

         7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

มีลำห้วยหินลาดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่าน และมีห้วย หนองน้ำ ตามธรรมชาติอยู่ทั้งตำบล

         7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

– หมู่บ้านที่มีระบบประปาใช้ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, ๕, 7 และ 8

– หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาใช้ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          8.1 การนับถือศาสนา

– ประชาชนในตำบลเมืองทุ่ง นับถือศาสนาพุทธ

วัด มีจำนวน 9 วัด

         8.2 ประเพณีและงานประจำปี

– บุญข้าวจี่                                  เดือน กุมภาพันธุ์

– บุญเผวดฟังเทศน์มหาชาด                เดือน มีนาคม

– สงกรานต์ งานนมัสการพระเจ้าใหญ่     เดือน พฤษภาคม

– บุญบั้งไฟ                                  เดือน มิถุนายน

– ประเพณีวันเข้าพรรษา                   เดือน กรกฎาคม

– บุญข้าวกระยาสารท                      เดือน สิงหาคม

– บุญข้าวประดับดิน                        เดือน สิงหาคม

– ประเพณีวันออกพรรษา                  เดือน ตุลาคม

– ประเพณีลอยกระทง                      เดือน พฤศจิกายน

– งานบุญมหากฐิน                          เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน

 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ

– ลับเลื่อย

– พราหมณ์

          ภาษาถิ่น คือ

– ภาษาอีสาน

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

          9.1 น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 1. ห้วยหินลาดไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4, 5, 7 และ 8
 2. ห้วยโศกไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3

– หนอง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

 1. หนองควายอีน้อย หมู่ที่ 1 2. หนองจอก หมู่ที่ 1
 2. หนองยางเครือ หมู่ที่ 2 4. หนองโค้ง หมู่ที่ 3
 3. หนองคูม่วง หมู่ที่ 3 6. หนองแคน หมู่ที่ 7

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝายน้ำล้น                              6  แห่ง

– บ่อน้ำตื้น                             67  แห่ง

– บ่อน้ำบาดาลแบบมือโยก            18  แห่ง

– ประปาผิวดิน                           1  แห่ง

– ประปาบาดาล                         5  แห่ง

          8.2 ป่าไม้

ส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณประโยชน์

 

Comments are closed.