องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง

การประเมิน ITA

01. โครงสร้างหน่วยงาน
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
08. Q & A
09. SOCIAL NETWORK
010. แผนการดำเนินงานประจำปี
011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017. E-SERVICE
018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Comments are closed.